0

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO akwaria.robizoo.pl

Właścicielem , Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:
Robert Rutz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowa „Robi” Robert Rutz z siedzibą w miejscowości Zielona Góra, pod adresem ul. Osiedlowa 16 - Zawada, 66 – 001 Zielona Góra oraz pod adresem ul. Chabrowa 3, 65-012 Zielona Góra (adres korespondencyjny, adres biura), o numerze NIP: 9730407606, REGON: 971300440, wpisany do CEIDG

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Spis treści:
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
II. DEFINICJE
III. REJESTRACJA
IV. ZAMÓWIENIA
V. SPOSÓB PŁATNOŚCI
VI. REALIZACJA DOSTAWY
VII. REKLAMACJA - RĘKOJMIA
VIII. GWARANCJA
IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY - ZWROTY PRODUKTÓW
X. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sklep internetowy dostępny pod adresem: akwaria.robizoo.pl prowadzony jest przez Robert Rutz, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowa „Robi” Robert Rutz - szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione są powyżej.

  2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

  3. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.

  4. Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.

  5. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.

  6. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/

  7. Wszystkie produkty, które oferowane są w Sklepie internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

  8. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.

  9. Ceny podane na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

  10. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową akwaria.robizoo.pl

  11. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

  12. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego jest sprzedaż detaliczna i hurtowa akwariów i ich wyposażenia oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.

  13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

  14. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

  15. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

   1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego

   2. mediację

   3. wrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej

   4. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

 2. DEFINICJE

  1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;

  2. STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;

  3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;

  4. KANAŁY KOMUNIKACJI – określone formy składania zamówień na odległość;

  5. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: akwaria.robizoo.pl

  6. SPRZEDAWCA– Robert Rutz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowa „Robi” Robert Rutz z siedzibą w miejscowości Zawada, pod adresem ul. Osiedlowa 16, 66 – 001 Zawada oraz pod adresem ul. Chabrowa 3, 65-012 Zielona Góra (adres korespondencyjny, adres biura), o numerze NIP: 9730407606, REGON: 971300440, wpisany do CEIDG,

  7. USŁUGODAWCA - Robert Rutz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowa „Robi” Robert Rutz z siedzibą w miejscowości Zielona Góa, pod adresem ul. Osiedlowa 16 - Zawada, 66 – 001 Zielona Góra oraz pod adresem ul. Chabrowa 3, 65-012 Zielona Góra (adres korespondencyjny, adres biura), o numerze NIP: 9730407606, REGON: 971300440, wpisany do CEIDG

  8. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz telefonicznie lub mailowo;

  9. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, telefonicznie lub mailowo w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

  10. KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;

  11. USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług dostępnych w sklepie internetowym;

  12. ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży;

  13. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;

  14. KONTO – znaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych zamówieniach.

  15. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym ;

  16. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego;

  17. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego;

  18. NEWSLETTER/BIULETYN - usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów;

  19. FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;

  20. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;

  21. DOKUMENT SPRZEDAŻY - faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego;

  22. ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;

  23. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;

  24. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;

  25. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;

  26. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt;

  27. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;

  28. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;

  29. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;

  30. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym, świadczenie usługi Newslettera/Biuletynu oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

  31. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;

  32. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;

  33. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

 3. REJESTRACJA

  1. Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.

  2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

  3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

   1. Adres

   2. Hasło

  4. Określenie danych Użytkownika:

   1. Imię

   2. Nazwisko

   3. Ulica

   4. Numer budynku

   5. Miasto

   6. Kod pocztowy

  5. Opcjonalnie Użytkownik może wypełnić pole: „numer telefonu” oraz „adres dodatkowy do wysyłki”.

  6. Użytkownik, będący przedsiębiorcą, powinien dodatkowo podać numer NIP oraz nazwę firmy.

  7. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza Rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.

  8. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

  9. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.

 4. ZAMÓWIENIA

  1. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez:

   1. poprzez e-mail – bok@robizoo.pl

   2. poprzez telefon: +48 (68) 321 25 42, +48 603 252 010 lub +48 603 880 089

   3. formularz znajdujący się w sklepie internetowym

  2. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 16:00. W przypadku zamówień złożonych w dni robocze po godzinie 16 - tej lub w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, realizacja zamówienia rozpoczyna się począwszy od najbliższego dnia roboczego.

  3. Sklep prowadzi sprzedaż i wysyłkę na terytorium Polski.

  4. Ceny podane na stronie sklepu akwaria.robizoo.plwyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

  5. Sklep wystawia paragon lub na życzenie Kupującego Fakturę VAT, na wszystkie sprzedawane towary.

  6. Określone powyżej dokumenty sprzedaży są wysyłane wraz z towarem do Kupującego.

  7. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

  8. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.

  9. Przyjęcie zamówienia przez Sklep do realizacji następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie do Klienta, na wskazany przez Niego adres e-mail przy składanym zamówieniu. Sklep może również kontaktować się telefonicznie z Kupującym, jeżeli został przez niego wskazany numer telefonu.

  10. Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie internetowym. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej Rejestracji. Kupujący może złożyć zamówienie poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub telefonicznie. W przypadku zamówień składanych poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub telefonicznie, Kupujący powinien podać Sprzedawcy dane konieczne do realizacji zamówienia.

  11. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.

  12. „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

  13. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji „zamów”. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę Umowy.

  14. Kolejnym etapem składania zamówienia jest określenie sposobu wysyłki towaru oraz wybranie sposobu do zapłaty.

  15. Opcjonalnie Kupujący może podać inny adres do wysyłki..

  16. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie przez Sklep potwierdzenia złożenia zamówienia.

  17. Kupujący może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, lub wycofać zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane.

  18. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego.

  19. Każdorazowo po złożonym zamówieniu Klient jest powiadamiany o terminie realizacji zamówienia drogą elektroniczną lub telefoniczną.

  20. Termin realizacji zamówienia jest różny dla poszczególnych towarów dostępnych w sklepie internetowym akwaria.robizoo.pl. Na całkowity czas realizacji zamówienia składa się procedura przygotowania towaru przez Sprzedawcę oraz czas potrzebny podmiotowi realizującemu dostawę na dostarczenie przesyłki do kupującego. Maksymalnie czas realizacji złożonego zamówienia wynosi do 14 dni roboczych. Czas realizacji zamówień specjalnych jest zawsze podawany klientowi drogą mailową lub telefoniczną przez Sprzedawcę przed zawarciem umowy. W razie wątpliwości klient może skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

  21. Produkty sprzedawane w Sklepie internetowym dzielą się na dwa rodzaje: produkty gotowe oraz produkty specjalne (zamówienia specjalne) wykonywane na zamówienie.

  22. W przypadku zamówień specjalnych klient powinien skontaktować się ze sprzedawcą poprzez adres bok@robizoo.pl i przekazać sprzedawcy indywidualne właściwości tj. typ i wymiary takiego towaru, inne indywidualne właściwości towaru lub w przypadku niestandardowych kształtów, dodatkowych otworów lub innych zmian przesłać rysunek techniczny z wymiarami. Cena za towary podlegające pod zamówienie specjalne jest kalkulowana indywidualnie przez sprzedawcę i potwierdzona drogą elektroniczną na adres mailowy Klienta.

  23. Produkty wykonywane na zamówienie (zamówienia specjalne) to produkty dopasowane do indywidualnych preferencji Kupującego, a w szczególności towary o innych właściwościach lub parametrach niż standardowe lub towary, które są wykonywane zgodnie z projektem/rysunkiem przesłanym Sprzedawcy przez Kupującego.

  24. W sytuacji określonej powyżej, a więc towaru specjalnego (indywidualnego) zgodnie z uregulowaniami znajdującymi się w niniejszym Regulaminie odstąpienie od Umowy nie przysługuje. Wyłączenie to nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Konsumenta do prawa reklamowania produktu z powodu jego wady, na zasadach ujętych jako rękojmia.

  25. Wszelkie pytania oraz sugestie do Sprzedawcy można kierować na adres e-mail: bok@robizoo.pl lub pod numer telefonu: 48 603 252 010 lub +48 603 880 089.

  26. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru przesyłki przez Kupującego.

 5. SPOSÓB PŁATNOŚCI

  1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).

  2. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:

   1. przedpłata na konto bankowe,

   2. płatność za pobraniem,

   3. rozliczenie transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są przez centrum rozliczeniowe DotPay oraz PayU,

   4. płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

  3. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności w postaci przedpłaty na konto sprzedawcy, przelew powinien zostać dokonany na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tytule przelewu prosimy o podanie numeru zamówienia) :
   80 1140 2004 0000 3602 7411 3936

  4. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

  6. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.

  7. Sprzedawca może przeprowadzać akcje promocyjne. Akcje promocyjne polegają na okresowym obniżeniu ceny towaru. Okresowe obniżenie ceny towaru obowiązuje do wyczerpania towarów objętych akcją promocyjną lub do momentu upłynięcia okresu czasu, na jaki akcja była przewidziana. O rozpoczęciu i zakończeniu akcji promocyjnych, w tym o wyczerpaniu towarów objętych akcją promocyjną sprzedawca poinformuje Klientów.

  8. Akcje promocyjne nie łączą się ze sobą. W razie jakichkolwiek wątpliwości w przedmiocie obowiązywania i zakresu akcji promocyjnych zaleca się, aby Klienci skontaktowali się ze Sprzedawcą.

 6. REALIZACJA DOSTAWY

  1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.

  2. Zamówiony towar dostarczany jest w sposób wybrany przez Kupującego, tj za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich: DHL lub Siódemka lub za pośrednictwem Paczkomatów. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze Sprzedawcą, możliwy jest odbiór osobisty w magazynie sprzedawcy (ul. Chabrowa 3, 65-012 Zielona Góra w godzinach: 08:00-16:00).

  3. Koszt dostawy produktu ponosi Kupujący. Dostępne sposoby dostawy są widoczne na poziomie Koszyka.

  4. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

  5. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

  6. Kupujący ma możliwość wyboru innej formy dostawy ( przewoźnika) niż oferowane na Stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kupującym.

  7. W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 6 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę przekazywana jest Kupującemu przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.

  8. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia

  9. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez Strony sposób.

  10. Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: 48 603 252 010 lub +48 603 880 089 bądź na adres e-mail: bok@robizoo.pl.

  11. Kupujący który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: 48 603 252 010 lub +48 603 880 089 bądź na adres e-mail: bok@robizoo.pl.

 7. REKLAMACJE – RĘKOJMIA

  1. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( rękojmia).

  2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

  3. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

  4. W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

  5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:

   1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

   2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

   3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

   4. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym

  6. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

  7. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5c wyłącznie w sytuacji gdy:

   1. udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;

   2. wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;

   3. treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą

  8. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

  9. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.

  10. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

   1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

   2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;

   3. żądać wymiany produktu na wolny od wad;

   4. żądać usunięcia wady

  11. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

  12. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

  13. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.

  14. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.

  15. Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

  16. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

  17. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.

  18. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.

  19. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

  20. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

  21. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania ego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

  22. Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

  23. Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

  24. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

  25. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego działu Regulaminu Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

  26. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.

  27. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.

  28. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może od żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesy.

  29. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

  30. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.

  31. Adresem reklamacyjnym jest:

   Firma handlowa ROBI
   (akwaria.robizoo.pl)
   ul. Chabrowa 3,
   65-012 Zielona Góra

 8. GWARANCJA

  1. Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego mogą być objęte gwarancją producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski.

  2. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na Stronie sklepu lub jest podawany na żądanie.

  3. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są przedstawione w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

  4. Przepisy gwarancyjne nie wyłączają możliwości reklamowania produktu z tytułu rękojmi.

 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW

  1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: bok@robizoo.pl bądź też listownie na adres:
   Firma handlowa ROBI
   (akwaria.robizoo.pl)
   ul. Chabrowa 3,
   65-012 Zielona Góra

  2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z produktem, dostępnym również pod adresem www.akwaria.robizoo.pl lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.

  3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

  4. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

  5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

  6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

  7. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.

  8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

  9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:

  10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;

  11. W przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

  12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyżej;

  13. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

  14. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

  15. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

  16. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  17. Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:

   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

   8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

   9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   10. o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

   11. zawartej na drodze aukcji publicznej;

   12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

   13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy;

 10. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

  2. założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym

  3. umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz

  4. Newsletter/biuletyn

  5. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

  6. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym, usługi Biuletynu/Newslettera zawarta jest na czas nieoznaczony.

  7. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.

  8. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.

  9. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

  10. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: bok@robizoo.pl lub telefonicznie 48 603 252 010 lub +48 603 880 089. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

  11. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub telefonicznie 48 603 252 010 lub +48 603 880 089.

  12. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.

  13. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.

  14. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania Umowy.

  15. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

  2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.

  3. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje Konto.

  4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

  5. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

   1. telefonicznie:  +48 603 252 010 lub +48 603 880 089,

   2. e-mail: bok@robizoo.pl (Biuro Obsługi Klienta),

   3. e-mail: reklamacje@robizoo.pl (obsługa reklamacji),

   4. e-mail: it@robizoo.pl (dział IT),

   5. e-mail: poczta@robizoo.pl (inne),

   6. pisemnie na adres: firma handlowa „ROBI”, ul. Chabrowa 3, 65-012 Zielona Góra.

  6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego.

  7. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

  8. Nazwa Sklepu internetowego, adres pod którym jest dostępny: akwaria.robizoo.ploraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest zabronione.

  9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.


Kontakt ze sklepem