0

Regulamin ważny do 2014-12-24

REGULAMIN WAŻNY DO 24-12-2014 NOWY REGULAMIN WAŻNY OD 25-12-2014 DOSTĘPNY TUTAJ

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN Akwaria.Robizoo.pl

Sklep dostępny pod adresem akwaria.robizoo.pl dokłada wszelkich starań aby klienci czuli się komfortowo i bezpiecznie, a zakupy dokonane w sklepie były zawsze udane. Sklep działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy e-commerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi transakcji.

I. Definicje regulaminowe

II. Postanowienia wstępne regulaminu

III. Rejestracja w sklepie internetowym

IV. Procedura składania zamówień – zawarcie umowy sprzedaży

V. Zapłata ceny

VI. Realizacja dostawy towaru

VII. Odstąpienie od umowy – zwroty towarów

VIII. Procedura składania reklamacji

IX. Gwarancja

X. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej

XI. Postanowienia końcowe

I. Definicje regulaminowe

 1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami

  3. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem akwaria.robizoo.pl

  4. SPRZEDAWCA – Robert Rutz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowa „Robi” Robert Rutz z siedzibą w miejscowości Zawada, pod adresem ul. Osiedlowa 16, 66 – 001 Zawada oraz pod adresem ul. Chabrowa 3, 65-012 Zielona Góra (adres korespondencyjny, adres biura), o numerze NIP: 9730407606, REGON: 971300440, wpisany do CEIDG

  5. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego akwaria.robizoo.pl

  6. USŁUGODAWCA – Robert Rutz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowa „Robi” Robert Rutz z siedzibą w miejscowości Zawada, pod adresem ul. Osiedlowa 16, 66 – 001 Zawada oraz pod adresem ul. Chabrowa 3, 65-012 Zielona Góra (adres korespondencyjny, adres biura), o numerze NIP: 9730407606, REGON: 971300440, wpisany do CEIDG

  7. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego akwaria.robizoo.pl

  8. STRONY – obie strony umowy tj. sprzedawca i klient

  9. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towaru i określające istotne jej warunki

  10. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego

  11. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez
   usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym
   gromadzone są dane usługobiorcy w tym informacje o złożonych zamówieniach.

  12. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na wprowadzeniu danych przez
   klienta do utworzonego przez usługodawcę panelu

  13. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem za pośrednictwem sklepu internetowego

  14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne

  15. TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego

  16. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego akwaria.robizoo.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową 

II. Postanowienia wstępne regulaminu 

 1. Niniejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania umów sprzedaży w sklepie internetowym, zgodnie z treścią innych ustaw, regulujących ten obowiązek.

 2. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego akwaria.robizoo.pl sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. Regulamin znajdujący się na stronie internetowej akwaria.robizoo.pl, wszelkie materiały się w nim znajdujące, nazwa sklepu oraz inne loga i znaki sklepu stanowią własność prawa autorskiego i stanowią przedmiot ochrony prawnej. Wszelkie próby wykorzystywania, powielania, przetwarzania materiałów znajdujących się na stronie akwaria.robizoo.pl bez zgody właściciela są zabronione.

 4. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem akwaria.robizoo.pl jest Robert Rutz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Firma Handlowa „Robi” Robert Rutz z siedzibą w miejscowości Zawada, pod adresem ul. Osiedlowa 16, 66 – 001 Zawada oraz pod adresem ul. Chabrowa 3, 65-012 Zielona Góra (adres korespondencyjny, adres biura), o numerze NIP: 9730407606, REGON: 971300440, wpisany do CEIDG.

 5. Przedmiotem działalności sklepu internetowego akwaria.robizoo.pl jest sprzedaż detaliczna i hurtowa akwariów i ich wyposażenia oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 6. Wszystkie produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego akwaria.robizoo.pl są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

 7. Klient może korzystać ze sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

 8. Umowa sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a klientem zawierana jest w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

 10. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

III. Rejestracja w sklepie internetowym

 1. Rejestracja w sklepie internetowym akwaria.robizoo.pl jest dobrowolna i bezpłatna.

 2. W celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji oraz aby umożliwić sprzedawcy realizację przyszłych zamówień, użytkownik powinien podać następujące dane:

  1. e-mail,

  2. hasło,

  3. imię,

  4. nazwisko,

  5. adres (ulica i numer, kod pocztowy, miejscowość)

 1. Opcjonalnie użytkownik może wypełnić pole: „numer telefonu” oraz „adres dodatkowy do wysyłki”.

 2. Użytkownik, będący przedsiębiorcą, powinien dodatkowo podać numer NIP oraz nazwę firmy.

 3. W przypadku gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

 4. W sytuacji, gdy dane użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, użytkownik proszony jest do dokonania ich aktualizacji i telefonicznym poinformowaniu o tym sklepu.

 5. Zaleca się, aby klient zachował staranność przy wypełnianiu formularza rejestracji, ponieważ podanie niepełnych bądź nieprawdziwych danych, jak również brak innej możliwości weryfikacji danych teleadresowych uniemożliwi sprzedawcy realizację zamówienia.

IV. Procedura składania zamówień – zawarcie umowy sprzedaży

 1. Klient ma możliwość dokonywania zamówień w sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie internetowej akwaria.robizoo.pl, w szczególności ich właściwości, opisy oraz ceny nie stanowią oferty, a są zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną sprzedawcy przez klienta.

 4. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie akwaria.robizoo.pl. Klient może złożyć zamówienie poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej sprzedawcy i przesłanie go do sklepu lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub telefonicznie. Formularz wypełniany jest zgodnie z informacjami widocznymi w trakcie uzupełniania. W przypadku zamówień składanych poprzez wiadomość e-mail oraz drogą telefoniczną użytkownik, aby umożliwić sprzedawcy realizację zamówienia, powinien podać dane, o których mowa w rozdziale III, ust. 2.

 5. W celu złożenia zamówienia klient powinien wejść na stronę internetową sklepu, dodać do wirtualnego „koszyka” towar, który zamierza kupić. Dodanie towaru do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.

 6. „Koszyk” umożliwia klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

 7. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie towary, określić rodzaj wysyłki i metodę płatności i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami.

 8. Po złożeniu prawidłowego zamówienia przez klienta, sprzedawca sprawdza dostępność towaru w magazynie i w przypadku pozytywnej weryfikacji przesyła niezwłocznie klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) informację o przyjęciu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia klientowi przez sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

 9. Sprzedawca podaje informacje, do których wskazania klientowi przed zawarciem umowy jest zobowiązany zgodnie z przepisami ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny na stronie internetowej akwaria.robizoo.pl oraz w przypadku zamówień specjalnych za pośrednictwem wiadomości e-mail, jeśli są one odmienne od informacji podanych na stronie internetowej.

 10. W celu prawidłowej i możliwie najszybszej realizacji zamówienia, jak również w celu weryfikacji, czy dane wskazane w zamówieniu są poprawne, sprzedawca może dodatkowo kontaktować się z klientem telefonicznie bądź poprzez wiadomość e-mail.

 11. Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku zamówień złożonych w dni robocze po godzinie 16 - tej lub w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, realizacja zamówienia rozpoczyna się począwszy od najbliższego dnia roboczego.

 12. Termin realizacji zamówienia jest różny dla poszczególnych towarów dostępnych w sklepie internetowym akwaria.robizoo.pl. Na całkowity czas realizacji zamówienia składa się procedura przygotowania towaru przez sprzedawcę oraz czas potrzebny podmiotowi realizującemu dostawę na dostarczenie przesyłki do kupującego. Maksymalnie czas realizacji złożonego zamówienia wynosi do 14 dni roboczych (towary niedostępne w magazynie). W przypadku towarów dostępnych w magazynie czas realizacji zamówienia wynosi razem: 24 godziny - przygotowanie towaru przez sprzedawcę oraz 48 godzin - dostawa towaru przez przewoźnika. Czas realizacji zamówień specjalnych jest zawsze podawany klientowi drogą mailową lub telefoniczną przez sprzedawcę przed zawarciem umowy. W razie wątpliwości klient może skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania informacji w tym zakresie.

 13. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez klienta.

 14. Klient ma możliwość złożenia zamówienia specjalnego tj. zamówienia na towary o innych właściwościach lub parametrach niż standardowe lub towary, które są wykonywane zgodnie z projektem/rysunkiem przesłanym sprzedawcy przez klienta. Zamówienia specjalne w sklepie akwaria.robizoo.pl to towary i świadczenia o właściwościach określonych przez klienta, będącego jednocześnie konsumentem w świetle art. 221 Kodeksu cywilnego, w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 15. W przypadku zamówień specjalnych klient powinien skontaktować się ze sprzedawcą poprzez adres bok@robizoo.pl i przekazać sprzedawcy indywidualne właściwości tj. typ i wymiary takiego towaru, inne indywidualne właściwości towaru lub w przypadku niestandardowych kształtów, dodatkowych otworów lub innych zmian przesłać rysunek techniczny z wymiarami.

 16. Cena na towary podlegające pod zamówienie specjalne jest kalkulowana indywidualnie przez sprzedawcę i potwierdzona drogą elektroniczną na adres mailowy klienta.

 17. Sprzedawca przekazuje niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 9 do producenta i w terminie 72 godzin informuje klienta, czy zlecenie jest możliwe do wykonania oraz cenę za ewentualną realizację zlecenia specjalnego. W przypadku zaakceptowania przez klienta warunków realizacji zamówienia, w tym w szczególności ceny za towar i dostawę, sprzedawca przystępuje do wykonania zamówienia. Czas realizacji zamówienia specjalnego jest podawany każdorazowo klientowi za pośrednictwem poczty e-mail. Sprzedawca informacyjnie wskazuje, że zazwyczaj czas realizacji zamówień specjalnych nie przekracza 14 dni roboczych.

 18. W celu ułatwienia realizacji zamówienia specjalnego preferowaną formą zapłaty jest przelew bankowy (przedpłata). Zamówienia specjalne przyjmowane są do realizacji następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu na rachunku bankowym sklepu przedpłaty.

V. Zapłata ceny

 1. Płatności za nabyte w sklepie przez klienta towary dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w sklepie oraz innych ustalonych ze sprzedawcą.

 2. Wszystkie ceny uwidocznione na stronie sklepu internetowego akwaria.robizoo.pl podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do klienta podane są oddzielnie na stronie internetowej sprzedawcy (podstrona „dostawa”) oraz są widoczne dla klienta w formularzu przed złożeniem zamówienia.

 3. Sklep umożliwia klientowi następujące formy płatności:

  1. przedpłata na konto bankowe,

  2. płatność za pobraniem,

  3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są przez centrum rozliczeniowe DotPay oraz PayU,

  4. płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

 4. W przypadku wyboru przez klienta płatności w postaci przedpłaty na konto sprzedawcy, przelew powinien zostać dokonany na rachunek bankowy sprzedającego:

80 1140 2004 0000 3602 7411 3936

 1. W tytule przelewu prosimy o podanie numeru zamówienia.

 2. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez klienta.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 4. Sprzedawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Akcje promocyjne polegają na okresowym obniżeniu ceny towaru. Okresowe obniżenie ceny towaru obowiązuje do wyczerpania towarów objętych akcją promocyjną lub do momentu upłynięcia okresu czasu, na jaki akcja była przewidziana. O rozpoczęciu i zakończeniu akcji promocyjnych, w tym o wyczerpaniu towarów objętych akcją promocyjną sprzedawca poinformuje klientów.

 5. Akcje promocyjne nie łączą się ze sobą. W razie jakichkolwiek wątpliwości w przedmiocie obowiązywania i zakresu akcji promocyjnych zaleca się, aby klienci skontaktowali się ze sprzedawcą.

VI. Realizacja dostawy towaru

 1. Sklep realizuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Dostawa następuje na adres wskazany przez klienta w zamówieniu za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich: DHL lub Siódemka lub za pośrednictwem Paczkomatów. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze sprzedawcą, możliwy jest odbiór osobisty w magazynie sprzedawcy (ul. Chabrowa 3, 65-012 Zielona Góra w godzinach: 08:00-16:00).

 3. Jeżeli sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

 4. Jeżeli sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, sprzedawca może za zgodą klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

 5. Zaleca się, aby klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze sprzedawcą.

 6. Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.

VII. Odstąpienie od umowy – zwroty towarów

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: bok@robizoo.pl bądź też listownie na adres:

Firma handlowa ROBI
(akwaria.robizoo.pl)
ul. Chabrowa 3,
65-012 Zielona Góra

 1. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł. Klient ponosi koszty odpowiedniego opakowania zwracanego towaru oraz koszty jego powrotnego odesłania do sprzedawcy.

 2. Zaleca się, aby klient dołączył dowód zakupu towaru (paragon/faktura VAT). Załączenie dowodu zakupu przyśpieszy i usprawni procedurę zwrotu.

 3. Zwracany towar klient powinien odesłać na adres wskazany w ust. 1.

 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

  1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 10 dni od dnia jej zawarcia;

  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

  6. dostarczania prasy;

  7. usług w zakresie gier hazardowych.

VIII. Procedura składania reklamacji

 1. W przypadku umów zawieranych z klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 3. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu reklamacyjnego klient proszony jest o przesłanie dokładnego opisu niezgodnego z umową towaru oraz dołączenie dowodu zakupu.

 4. Zaleca się również, aby klienci przed odesłaniem towaru wypełnili zgłoszenie reklamacyjne dostępne do pobrania na stronie: http://akwaria.robizoo.pl/Procedura-reklamacyjna/.

 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta, sprzedawca doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby klienta na znaczne niedogodności sprzedawca, zgodnie z żądaniem klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.

 6. W przypadku umów zawieranych z klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 7. W przypadku towaru objętego gwarancją producenta klient może reklamować produkt posiadający wady:

  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji,

  2. korzystając z uprawnień przysługujących klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego wobec sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową.

IX. Gwarancja

 1. Część towarów dostępnych sklepie jest objęta gwarancją sprzedawcy.

 2. Towary sprzedawane przez sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź importera. Treść oraz warunki gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym.

 3. Przepisy gwarancyjne nie wyłączają możliwości reklamowania produktu z tytułu niezgodności towaru z umową, określonych w dziale VIII regulaminu „Procedura składania reklamacji”.

X. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne:

  1. założenie i prowadzenie konta w sklepie internetowym,

  2. umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz,

  3. usługa newsletter.

 2. Świadczenie usług elektronicznych przez usługodawcę jest bezpłatne.

 3. Umowa o świadczenie usług elektronicznych polegających na prowadzeniu konta w sklepie internetowym oraz usługa newsletter zawierane są na czas nieoznaczony.

 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożeniu zamówienia poprzez odpowiedni formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez usługobiorcę.

 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.

 6. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

 7. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub też pisemnie na adres sprzedawcy. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

 8. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez usługobiorcę adres e-mail: bok@robizoo.pl lub w inny uzgodniony przez strony sposób.

 9. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres sprzedawcy.

 10. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej, w wypadku gdy usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

 11. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez usługodawcę lub usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.

 12. Na drodze porozumienia stron usługodawca i usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić z powodu zmian w prawie powszechnie obowiązującym lub z powodu zmian w polityce rozwoju i działalności sklepu, po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje konto.

 2. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień.

 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane dane, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 4. Sklep zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia działania strony internetowej w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.

 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny w Zielonej Górze.

 7. Użytkownicy mogą kontaktować się ze sprzedawcą w następujący sposób:

  1. telefonicznie:  +48 603 252 010 lub +48 603 880 089,

  2. faxem: +48 68 321 25 42,

  3. e-mail: zooaqua763@gmail.com (Biuro Obsługi Klienta),

  4. e-mail: zooaqua763@gmail.com (obsługa reklamacji),

  5. e-mail: zooaqua763@gmail.com(dział IT),

  6. e-mail: zooaqua763@gmail.com (inne),

  7. pisemnie na adres: firma handlowa „ROBI”, ul. Chabrowa 3, 65-012 Zielona Góra.

 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego akwaria.robizoo.pl. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go i zapisanie w pamięci komputera.

 9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 09 kwietnia 2014 roku.  


Kontakt ze sklepem